ورک شاپ تخصصی بدن برای بازیگر

مدرس: گلزار حذفی

••••

۸ جلسه ۳ ساعته

۲۵۰ تومان

ویژه دانشجویان

••••

حرکت و بیان دو رکن اصلی بازیگری روی صحنه به شمار می آیند و شکی نیست که بیش از هر چیز شرایط گوناگون بدن در دگرگون سازی و ایجاد تحول در این دو رکن، نقش مستقیم دارد.

اهمیت شناخت و انجام متداوم تمرینات بدن برای بازیگر، هدف برگزاری ورک شاپ بدن در موسسه فرهنگی هنری برگ شده است.