ورک شاپ تخصصی خلاقیت، بداهه، نمایش
ویژه نوجوانان ۱۰ تا ۱۶ سال
( قصه درمانی، بازی درمانی، خلاقیت، تخیل، مهارت های زندگی، فعالیت های گروهی، نمایش خلاق، بازی های نمایشی، نوشتن، تحلیل تاتر )
_____

فرهاد مهندس پور
سمانه افکاری
حامد حاجیان
____
با اجرای پایان دوره
____

۱۲ جلسه ۳ ساعته
_____
فرهاد مهندس پور، دکترای پژوهش هنر
سمانه افکاری، کارشناسی ارشد کارگردانی تاتر
حامد حاجیان، کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی