مجموعه درسگفتارهای تاتر برگ
••••
“اجرا و بدن معاصر”
طغیان علیه تعریف بدن در تئاتر قرن بیستم
••••
علی شمس
•••
آنلاین و حضوری هم زمان
•••
۲ جلسه
دوشنبه ۲۶ آبان
چهارشنبه ۲۸ آبان
••••
امروزه تعریف بدن بازیگر یا اجراگر به دو بخش پیش و بعد از قرن بیستم تقسیم می‌شود. محتوای این درسگفتار بررسی