مجموعه درسگفتارهای تاتر برگ
••••
‎تئاتر لهستان
۲۵۰ سال سنت رمانتیسم و تئاتر ملی
••••
محمدرضا علی اکبری
••••
۵ جلسه
روزهای دوشنبه ۱۸ تا ۲۰
••••
‎شناخت تئاتر لهستان نسبت مستقیمی با شناخت جریان‌های مدرن تئاتر اروپا دارد. این درسگفتار شامل گفتارهایی مربوط به
جریانهای اصلی تئاتر لهستان در حوزه درام و اجرا نقش تئاتر و درام در هویت ملی لهستان بسترهای سیاسی و مذهبی و آوانگاردیسم لهستانی تجربه گرایی و نقش آفرینی فرهنگی تاثیرات برون فرهنگی تئاتر لهستان تئاتر امروز لهستان